onsdag 20. april 2011

Christian V 1646-1699, Norske Lov


Christian V
 (født 15. april 1646, død 25. august 1699)
 Tenkte jeg skulle sitere litt fra Christian V´s Norske Lov. Christian V`s Norske Lov ble vedtatt 15. april 1687 og trådte i kraft 29. september 1688. Den baserte seg på Den Danske Lov, men inneholdt en hel rekke særbestemmelser og innrømmelser overfor norske, økonomiske interesser. Den forteller ganske mye om hvilke syn han hadde på forskjellige ting her i gamlelandet. Det er godt noe har endret seg til det bedre, men kanskje vi kunne hentet litt også...§ 6-1-7: Blasfemi (muntlig)
Hvem som overbevisis at have lastet Gud, eller bespottet hans hellige Navn, Ord og Sacramenter, hannem skal Tungen levendis af hans Mund udskæris, dernæst hans Hoved afslais og tillige med Tungen sættis paa en Stage. 


 

§ 6-1-8 Blasfemi (skriftlig)


Haver nogen sin Haand til nogen saadan Guds Foragt brugt, da bør den og af hannem levendis at afhuggis, og hos Hovedet paa Stagen fæstis.  
 
§ 6-4-1: Majestetsfornærmelse
Hvo som laster Kongen, eller Dronningen, til Beskæmmelse, eller deris og deris Børns Liv eftertragter, have forbrut Ære, Liv og Gods, den højre Haand af hannem levendis afhuggis. Kroppen parteris og læggis paa Stægle og Hiul, og Hovedet med Haanden sættis paa en Stage. Undkommer Misdæderen, og ikke kand lide paa Legemet, da bør Straffen at skee paa hans Billede og Efterlignelse. Er Misdæderen af Adel, eller højere Stand, da skal hans Vaaben af Bødelen sønderbrydis, og alle hans Livs Arvinger miste deris Stand og Stamme.
- Du skal ikke ha andre Konger enn meg får vel en ny betydning..

§ 6-9-7: Innbrudd hos Kongen
Hvo som bestiger Kongens Huus inden, eller uden, som er befæstet med Muur, Grave, eller Planker, eller som Port er for, miste sit Liv.
 
§ 6-9-8: Innbrudd hos Kongen
Hvo som i Kongens Gaard opslaar Kielderdøre, eller andre Lukkelser, eller overfalder Kok, Kieldersvend, eller nogen, som Befaling haver, miste sit Liv.
- Lønnet seg ikke å gjøre innbrudd hos Kongen nei..
 
§ 6-13-17: Voldtekt (flere ganger)
Bliver nogen befundet at have voldtaget den ene efter den anden, og ingen af dem tager til Egte, hand bør uden Naade at straffis paa Livet.
§ 6-13-18 Forsøk på voldtekt
Hvo som noget Qvindfolk vil med Vold tage, og hendis Raab og Skrig om Hielp høris, og synis blaat Kiød, eller revne Klæder, hand miste sit Liv, enddog hand sin Villie ikke fuldkom.
- En passende straff for en forferdelig forbrytelse i forhold til dagens milde straffer for dette...
 
Dette var et utdrag, men du kan lese resten på siden til Torgrim Sørnes
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Ta en titt på dette også:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...